به تارنمای "حافظان محیط زیست خراسان شمالی" خوش آمدید مقالات و یا تصاویر خود را جهت انتشار از اینجا ارسال کنید.

Press ESC to close

اطفاء حریق مراتع توسط کارمند خانم شاغل در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی

اطفاء حریق توسط سرکارخانم مقدسی کارمند اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی ایشان  باتفاق خانواده…