? آخرین وضعیت پروژه های آبخیزداری راز و جرگلان
? رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری راز و جرگلان آخرین وضعیت پروژه های آبخیز داری این شهرستان را اعلام کرد.
«یزدانی» گفت: سال گذشته در حوزه آبخیز تازه قلعه از سرشاخه های سومبار، حوزه آبخیز باغلق از سرشاخه های چندیر و در حوزه آبخیز پشنده از سرشاخه های خرتوت، حدود ۳ هزار و ۵۰۰ مترمکعب عملیات سنگی گابیونی با اعتبار ۶ میلیارد ریال انجام شد، هر متر مکعب پروژه آبخیزداری باعث ذخیره شدن ۶ هزار لیتر آب می شود.
وی افزود: در سال ٩۶ نیز پروژه های آبخیزداری در حوزه های آبخیز یاد شده راز و جرگلان با اعتبار ۴.۵ میلیارد ریال به محض مساعد شدن اوضاع جوی اجرا می شود.
.
https://t.me/nkhorasanir2