حدود ۲۰ هزار مترمربع از حریم و بستر رودخانه های استان که به صورت غیرمجاز تصرف شده بود در ۵ ماه امسال آزاد سازی شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی با بیان این مطلب در جلسه شورای حفاظت از حقوق بیت المال افزود: در این مدت ۹۵۱ مورد تصرف غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه های استان شناسایی شده است. به گزارش مدیریت روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی، «سید عقیل مرتضوی» گفت: در همین راستا ۷۶۵ اخطار برای متخلفان صادر شده است. وی تصریح کرد: در ۵ ماه امسال به ۱۵ پرونده متخلفان غیرمجاز بستر رودخانه ها توسط مرجع قضایی رسیدگی شده و ۲۹ پرونده نیز در دست رسیدگی است.