اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ در پیش دبستانی سما شهرستان شیروان

خوشبختانه مدیریت و کارکنان پیش دبستانی سمای شهرستان شیروان در آموزش محیط زیست به کودکان فعالیت خوبی داشته اند.
تشکر و تقدیر فراوان از مدیریت و کارکنان پیش دبستانی سما(شیروان)
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2017/11/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%85%D8%A7-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A7.jpg