• اجرای طرح جنگلانه
  • ارتفاعات قلعه زو شیروان (تشکل نورشیروان)
  • کاشت بذر گیاهان مرتعی

  • اجرای طرح جنگلانه در ارتفاعات روستای باغچق_ شهرستان بجنورد. کاشت بذر گیاه باریجه

http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2017/12/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87.jpg