بازدید آموزشی توسعه پایدار گردشگری جامعه محور روستایی در راستای حفاظت از منابع پایه
بازدید گروههای هدف گردشگری در قالب پروژه مدیریت جامع حوزه آبخیز استان از اقامتگاه های بوم گردی استان؛

به منظور آشنایی روستائیان و جوانان ساکن در حوزه های آبخیز طرح مدیریت جامع حوزه آبخیز استان، بازدید و کارگاه یک روزه جهت آشنایی با اقامتگاه های بوم گردی استان توسط دفتر مدیریت جامع حوزه آبخیز استان برگزار گردید. در این کارگاه ضمن بازدید از اقامتگاه های بوم گردی روستاهای کلاته محمدعلی پهلوان، آبچور و فیروزه بجنورد  و آشنایی و ظرفیت سنجی گروههای هدف، با مراحل و روند اخذ مجوز اقامتگاه بوم گردی و نحوه اجرا و مدیریت آنها، به ایشان گواهی های حضور در این کارگاه نیز داده شد.