بازدید جناب آقای دکتر خرازیان مقدم مدیرکل دفتر حیات وحش و آبزیان سازمان حفاظت محیط زیست و آقای مهندس مطهری مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی از پارک ملی سالوک
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2017/10/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%A9.jpg
 
منبع :» اوریال نیوز