بازدید دانش آموزان دبستان ابتدایی ایمان از پارک پردیسان باباامان بجنورد و آشنایی با حیات وحش و پرندگان نگهداری شده در این مجموعه.
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2017/10/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86.jpg
منبع :»  اوریال نیوز