بازدید دانش آموزان دبستان دخترانه شهدای فرهنگی از پارک پردیسان باباامان بجنورد
منبع :» کانال اوریال نیوز
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2017/10/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA.jpg