بازدید دانش آموزان مقطع ابتدایی از حیات وحش پارک پردیسان باباامان بجنوردبمناسبت روز جهانی کودک و محیط زیست
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2017/10/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86.jpg
 
منبع :» اوریال نیوز