بازدید جناب آقای دکتر خرازیان مقدم مدیرکل دفتر حیات وحش و آبزیان سازمان حفاظت محیط زیست و آقای مهندس مطهری مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی از پارک ملی ساریگل
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2017/10/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%AF%D9%84.jpg
 
 
منبع :» اوریال نیوز