بازدید مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی و فرماندار اسفراین و جمعی از مسئولین استان از پارک ملی سالوک
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2017/10/%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C.jpg
منبع :» اوریال نیوز