باکلان زخمی در دریاچه مصنوعی گرمه
پرندگان مهاجر سفیران تنوع زیستی و مهمان سرزمین ما هستند.
با آنها مهربان باشیم
باکلان زخمی در دریاچه مصنوعی گرمه
عکاس : حسن نجاری اول
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2018/04/%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D9%87.jpg