به گزارش خبرگزاری صداوسیما مدیر کل منابع طبیعی وآبخیزداری خراسان شمالی گفت: در یک سال اخیر ۵۴برداشت 54 تُن ریشه شیرین بیان در خراسان شمالی تُن ریشه شیرین بیان از اراضی مستثنیات اشخاص، برداشت و ده تُن شیره باریجه نیز به خارج از استان صادر شد.
حسن وحید با بیان اینکه ۳۵۰ گونه گیاهان دارویی در عرصه های منابع طبیعی استان به صورت خودرو یافت می شود، افزود: طرح بهره برداری گیاهان دارویی و صنعتی شاخص استان نظیر باریجه،کتیرا و زرشک کوهی در مساحت ۹۴ هزار هکتار و تولید ۸۰ تُن تهیه شده است.
وی گفت: امسال مزایده پنج رویشگاه باریجه، یک رویشگاه کتیرا و یک رویشگاه زرشک کوهی در ۱۹۰۰هکتار از اراضی انجام و هفت تُن شیره باریجه، یک تُن کتیرا و ۱۵ تُن زرشک برداشت شد.