بهسازی و نظافت آبشخورهای پارک ملی ساریگل توسط محیطبانان منطقه.
عرض خداقوت به همه محیطبانان زحمتکش
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2017/09/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%B1%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D9%84-300x225.jpg
منبع :» https://t.me/urialnews