بیش از ۱۳ کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب خانگی در شهر شیروان در سال ۹۶ در راستای ارتقای بهداشت عمومی و حفظ محیط زیست اجرا شد
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2018/04/%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86.jpg