تصاویری پاییز سال ۱۳۹۸ از منطقه گلیل و سرانی و شیروان

عکاس: مهدی خانلقی (موسس تشکل زیست محیطی نور شیروان و مربی رزم کوهستان)

منطقه حفاظت شده گلیل بامساحت ۱۹هزارهکتاربادرختان اورس وحیات وحشی زیبادرقلب خراسان وصفرمرزی ایران وترکمنستان واقع شده

http://s6.picofile.com/file/8377733434/%DA%AF%D9%84%DB%8C%D9%84_%D9%88_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_1398_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B298_%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%82%DB%8C_7_.jpg

http://s6.picofile.com/file/8377733084/%DA%AF%D9%84%DB%8C%D9%84_%D9%88_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_1398_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B298_%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%82%DB%8C_1_.jpg

http://s7.picofile.com/file/8377733242/%DA%AF%D9%84%DB%8C%D9%84_%D9%88_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_1398_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B298_%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%82%DB%8C_2_.jpg

http://s6.picofile.com/file/8377733334/%DA%AF%D9%84%DB%8C%D9%84_%D9%88_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_1398_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B298_%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%82%DB%8C_4_.jpg

http://s7.picofile.com/file/8377733376/%DA%AF%D9%84%DB%8C%D9%84_%D9%88_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_1398_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B298_%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%82%DB%8C_5_.jpg

http://s7.picofile.com/file/8377733418/%DA%AF%D9%84%DB%8C%D9%84_%D9%88_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_1398_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B298_%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%82%DB%8C_6_.jpg

http://s7.picofile.com/file/8377733442/%DA%AF%D9%84%DB%8C%D9%84_%D9%88_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_1398_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B298_%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%82%DB%8C_8_.jpg

http://s6.picofile.com/file/8377733284/%DA%AF%D9%84%DB%8C%D9%84_%D9%88_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_1398_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B298_%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%82%DB%8C_3_.jpg