تلاش بی وقفه محیطبانان زحمتکش پارک ملی سالوک جهت کنترل بیماری حیات وحش
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2017/10/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%DB%8C-%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%AD%D9%85%D8%AA%DA%A9%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%A9-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D8%B4.jpg
 
 
منبع :» اوریال نیوز