رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گفت: یک قطعه پرنده پلیکان سفید مهاجر اطراف روستای دوین از توابع بخش مرکزی شهرستان شیروان در هفته جاری تلف شد

حمید فخرانی اظهار داشت: این پلیکان در آبگیر یکی از واحدهای صنعتی شیروان بود، توسط دو نفر زنده گیری شده بود

وی گفت: پس از زنده گیری، نوک پرنده توسط متخلفین با پارچه بسته می‌شود اما به هنگام باز کردن پارچه پرنده چندین نوک به متخلفان می‌زند که این امربا وارد کردن چندین ضربه به این پرنده موجب مرگ پلیکان می‌شود

فخرانی اظهار داشت: در این زمینه صورت جلسه تنظیم و متخلفان به مراجع قضائی معرفی شدند