تندیس های چوبی قوچ اوریال و عقاب طلایی در پارک باباامان بجنورد
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2018/03/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B3-%DB%B2%DB%B6_%DB%B1%DB%B8-%DB%B1%DB%B7-%DB%B2%DB%B2.jpg