تنوع زیستی خراسان شمالی آهو/پارک ملی سالوک/محیط بان وهب علیزاده
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2018/04/%D9%88%D9%87%D8%A8-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87.jpg