تنوع زیستی خراسان شمالی
چکچک کوهی/منطقه حفاظت شده گلیل و سرانی/
مهدی خانلقی
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2018/04/%DA%86%DA%A9%DA%86%DA%A9-%DA%A9%D9%88%D9%87%DB%8C.jpg