جلسه آقای دکتر جعفریان مدیرکل آموزش، ترویج و مشارکتهای مردمی سازمان با مدیرکل و معاونین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی
آقای دکتر وحید جعفریان که به منظور شرکت در جشنواره تولیدات صداوسیمای استانها در استان خراسان شمالی حضور داشتند با مدیرکل، معاونین، فرمانده یگان حفاظت و رئیس اداره آموزش، ترویج و مشارکتهای مردمی دیدار نمودند و طی جلسه ای از برنامه ها و عملکرد این اداره کل در حوزه آموزش و ترویج مطلع گردیدند.

همچنین ایشان از سایت پایلوت طرح جامع مدیریت حوزه آبخیز سد شیرین دره در روستاهای قتلیش و رزقانه بازدید و با نمایندگان اعضاء شرکت تعاونی های منابع طبیعی و صندوقهای خرد اعتباری این روستاها صحبت و از روند اجرای پروژه ها در این حوزه مطلع گردیدند. در این بازدید که آقایان دکتر فرامرز، مهندس انصاری و مهندس سفیدگران معاونین آبخیزداری، فنی و رئیس اداره آموزش، ترویج و مشارکتهای مردمی اداره کل، ایشان را همراهی میکردند آقای دکتر جعفریان با اشاره به فعالیتهای ترویجی صورت گرفته در این حوزه اظهار امیدواری کردندکه اینگونه فعالیتها در سایر استانها نیز مورد الگوبرداری و اجرا قرار گیرد.