جلسه هم اندیشی بین ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری  و حفاظت محیط زیست استان با حضور مدیران کل ، معاونین و روسای شهرستان ها و همچنین کارشناسان دو دستگاه  هم اکنون در محل سالن شهید اوری اداره کل منابع طبیعی درحال برگزاری می باشد.

این جلسه به منظور تبادل نظر ؛ بررسی و ارائه راهکارهای موثر درزمینه حفاظت و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی و محیط زیست و  زمینه های همکاری مشترک می باشد.