جمع آوری تور و ادوات زنده گیری پرندگان شکاری viagra generique در حاشیه پناهگاه حیات وحش میاندشت.
متخلفین به سوی روستاهای اطراف متواری گردیدند و تلاش برای دستگیری آنها ادامه دارد.

http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2017/10/%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86.jpg

منبع :» اوریال نیوز