جمع آوری زباله های بلوار خاتم الانبیا توسط شهردار…اعضای شورای شهر ..پرسنل شهرداری و مردم شیروان
.
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2017/12/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86.jpg