جمع آوری سبزه  و ماهی قرمز درپنج نقطه شهر شیروان
 
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2018/04/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B9%DB%8C%D8%AF.png
زمان جمع آوری  ۱۳۹۷/۰۱/۱۳
محل های در یافت سبزه و ماهی توسط واحد فضای سبز شهرداری شیروان
۱-میدان معلم
۲-میدان کوهنورد
۳-میدان امام علی (ع)
۴ -میدان جعفرقلی
۵-بلوارپیروزی سه راهی منتهی به شهر زیارت.