حیات وحش خراسان شمالی
پلنگ ایرانی/پارک ملی سالوک
دوربین تله ای سازمان حفاظت محیط زیست خراسان شمالی مستقر در پارک ملی سالوک اسفراین
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2017/10/%D9%BE%D9%84%D9%86%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%A9.jpg
 
منبع :» اوریال نیوز