با سلام جزوه مهندسی محیط زیست (قسمت دوم) رشته ایمنی صنعتی در زیر آورده شده است . نگارش جزوه توسط سایت حافظان محیط زیست نیست ما فقط لینک آنرا جهت سهولت دسترسی گذاشته ایم .
 

کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست (قسمت اول) رشته ایمنی صنعتی ویژه برای کنکوریها با فرمت پی دی اف می باشد که در۴۸۷ صفحه تهیه شده است
دسته بندی ایمنی صنعتی
بازدید ها ۱
فرمت فایل pdf
حجم فایل ۴۱۸۴ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۴۸۷
جزوه مهندسی محیط زیست (قسمت اول) رشته ایمنی صنعتی
فروشنده فایل

کد کاربری ۱۸۰۰
کاربر

جزوه مهندسی محیط زیست (قسمت اول) رشته ایمنی صنعتی

کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته ایمنی صنعتی ویژهHSE – کنکور

مقدمه
آب سرچشمه زندگی و یکی از فراوانترین ترکیبات زمین است، ضرورت آب برای بقاء و حیات انکار ناپذیر اسـت چـرا کـه
هیچ موجود زندهای از جمله انسان بدون وجود آن قادر به ادامه حیات نیست.
کلیه اجتماعات اولیه و تمدنهای قدیمی بشری در کنار رودخانه هایی از جمله دجله، فرات، نیل، گنگ و غیره شکل گرفته
است و انسانهای اولیه توانستهاند با بهره گیری از آب این رودخانه ها و به کمک روشهای ابتـدایی، نیازهـای اولیـه خـود را
برآورده سازند.
همسو با ایجاد تحولات بشری و افزایش مصرف و به تبع آن افزایش آلودگیهای زیست محیطی بالاخص آلودگی آب، و از
طرفی با پیشرفت تکنولوژی و بهداشت و پی بـردن بـه نقـش آب در انتقـال بیماریهـای مختلـف، خصوصـیات و کیفیـت
فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آن نیز مطرح شد و به تجربه ثابت شد که نمیتوان هر آبی را برای هر منظوری بهکار برد.
از این روآب آشامیدنی را آبی سالم، گوارا و قابل دسترس تعریف کردند.
چرخه هیدرولوژیک و کیفیت آب
۳ آب یکی از فراوانترین ترکیباتی است که در طبیعت یافت میشود و تقریباً
۴
سطح زمین را در برمیگیرد. علی رغم این
وفور چندین عامل باعث کمبود آب برای استفاده انسانها میشود. همانطور که در جدول دیده میشود بیش از ۹۷ درصـد
کل منابع آب جهان در آبهای شور قرار گرفته و برای بیشتر مقاصد بسادگی قابل استفاده نیست، از ۳ درصـد باقیمانـده
کمی بیش از ۲ درصد در یخهای قطبی شمال، یخچالها و رطوبت هوا و خاک واقع شده و غیر قابل دسترسـی اسـت، بـه
همین دلیل ادامه حیات و نیازهای تکنیکی و کشاورزی انسانها به ۱/۶۲ درصد باقیماندهای که در دریاچهها، و رودخانهها
و دریاچههای شیرین و آبهای شیرین زیرزمینی قرار دارند وابسته میباشد.
طبقه بندی منابع آب با توجه به منشاء:
۱- جوی
۲- سطحی (رودخانه ها، ، و دریاها)
۳- زیرزمینی (چشمه ها و چاهها)
البته دسته بندی آبها کار صحیحی نمیباشد، چون هر سه این منابع با هم در ارتباط کامل مـیباشـند. حرکـت پیوسـته
بخار آب به هوا و برگشت به زمین را گردش آب در طبیعت گویند.
آبهای زیرزمینی
در بیشتر موارد عبور آبهای زیرزمینی از طبقات مختلف زمین که در حقیقت مانند صافیهای مختلف عمـل مـینماینـد
سبب حذف عوامل میکروبی و فیزیکی آب میشود. به همین برای آبهای زیرزمینی (مانند چاه) چنانچه از اعماق برداشته
شوند در بیشتر موارد فاقد میکروارگانیسم و کدورت و رنگ میباشند، به عبارت سادهتر چنین آبی نیاز به تصفیه ندارد و
فقط بخاطر حصول اطمینان و آینده نگری مقداری کلر به آب اضافه میشـود تـا کلـر باقیمانـده آن بـه ۰/۳-۰/۵ PPM
برسد.

Pdfنوع فایل:

سایز: ۴.۰۸mb

تعداد صفحه:۴۸۷

کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست (قسمت دوم) رشته ایمنی صنعتی به همراه تست ها و پاسخ تشریحی برای کنکوریها با فرمت پی دی اف می باشد که در۱۵۳ صفحه تهیه شده است
دسته بندی ایمنی صنعتی
بازدید ها ۱
فرمت فایل pdf
حجم فایل ۲۵۸۳ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۵۳
جزوه مهندسی محیط زیست (قسمت دوم) رشته ایمنی صنعتی
فروشنده فایل

کد کاربری ۱۸۰۰
کاربر

جزوه مهندسی محیط زیست (قسمت دوم) رشته ایمنی صنعتی

کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته ایمنی صنعتی ویژهHSE کنکور – به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

تعریف

وجود یک یا چند آلاینده در هوای آزاد. مانند گردو غبار،فیومها، گاز، میست، بو ، دود و بخارات با ویژگیها و کمیـتهـا و

زمان ماندی که برای انسان یاحیوان و اموال مضر باشد و به طور کلی مخل استفاده از زندگی و اموال گردد.

نکات مهم:

– تاکید این تعریف روی هوای آزاد است و شامل محیطهای بسته (کار) نمیباشد.

آلودگی میتواند به چند صورت باشد:

.INDOOR AIR POLLUTION

.OCCUPATIONAL A.P

.PERSONAL exposure. A.P

– آلودگی هوا ممکن است توسط یک گاز آلاینده یا ذرات آلاینده یا ترکیب آنها بوجود آید.

– غلظت یا کمیت مواد نقش اساسی در اثرات آلودگی هوا دارد.

– زمان تماس یا پایداری یک میزان – غلظت معینی از آلاینده نیز نقش اساسی در اثرات آلودگی هوا دارد.

– اثرات آلودگی ممکن است بر موجودات زنده، اشیاء بیجان و مشخصات زیبایی شناختی یک منطقه باشد.

واحدهای بیان غلظت آلایندههای هوا:

یکی از واحدهایی که استفاده میشود واحدهای حجم به حجم است مانند PPM-PPB-PPT

در هوا واحدهای حجم به حجم و در آب وزن به وزن مطرح است (چون دردماهای مختلف حجم آب تغییر میکند).

برای بیان حجمی یک ترکیب در هوا PPM واحد مناسبی است.

۱PPM یعنی یک حجم از گاز آلاینده در یک میلیون حجم از هوا.

Pdfنوع فایل:

سایز: ۲.۵۲mb

تعداد صفحه:۱۵۳