خزندگان خراسان شمالی
کفچه مار/منطقه حفاظت شده قرخود
عکاس :» موسی ولیزاده
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2017/10/%D8%AE%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C.jpg
منبع :» اوریال نیوز