خلع ید ۵۳.۷ هکتار منابع طبیعی از متصرفان

شیری- ۵۳.۷ هکتار منابع طبیعی در دو ماه ابتدای سال از متصرفان خلع ید شد.

سال گذشته ۷۷۰ هکتار از عرصه های منابع طبیعی استان که تصرف شده بود پس از شناسایی ۲۴۴ هکتار از متصرفان خلع ید و ۲۳۷ پرونده در همین راستا تشکیل و  در دو ماه ابتدای سال ۵۳.۷ هکتار خلع ید و ۳۴ پرونده تشکیل شد.
به گفته مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی، در مجموع سال گذشته برای ۷۷۰ هکتار اراضی تصرف شده در استان، ۴۰۵ پرونده و در دو ماه امسال برای ۷۸.۱ هکتار دخل و تصرف ۶۸ پرونده تشکیل شد و اکنون پرونده این دخل و تصرفات در حال رسیدگی است.
«حسن وحید» تعداد اندک نیروهای گشت و بازرسی را یکی از عوامل تشدید کننده دخل و تصرف ها در اراضی منابع طبیعی دانست.