با سلام نگارش این فایل توسط سایت حافظان محیط زیست نیست ما فقط لینک آنرا جهت سهولت دسترسی گذاشته ایم .
و مسئولیت آن باسایت مقصد و فروشنده فایل می باشد.

بررسی تاثیرات آلودگی محیط زیست بر رفتار
دسته بندی محیط زیست
بازدید ها ۴۷
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۰۶ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۷۵
بررسی تاثیرات آلودگی محیط زیست بر رفتار
فروشنده فایل

کد کاربری ۱۱۱۳
کاربر

پایان نامه بررسی تاثیرات آلودگی محیط زیست بر رفتار

فصل اول:کلیات
۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲ مفهوم آلودگی ۴
فصل دوم: آلودگی هوا
۲-۱ آلودگی هوا ۶
۲-۲ فلزات سنگین ۷
۲-۲-۱ اثر سرب بر رفتار کودکان ۸
۲-۲-۲ اثر سرب دربروزرفتارهای ضد اجتماعی پسران ۱۱
۲-۳ تاثیر دود سیگاردرسلامت رفتاروروان ۱۳
۲-۳-۱ رایطه ی سیگار کشیدن مادرباردارومشکلات رفتاری کودکان ۱۵
۲-۴ پلی کلرید بی فنیل ۱۹
۲-۵ تاثیر سرب و پلی کلرید بی فنیل بررفتار رت ها ۲۲
۲-۶ تاثیر آلودگی سموم بر رفتار ۲۳
۲-۶-۱ تاثیرات عصبی – رفتاری متیل مرکوری بر نوزادان و حیوانات ۲۸
۲-۷ تاثیر گاز خردل بر جانبازان شیمیایی جنگ تحمیلی ۳۰
۲-۸ تاثیر آلودگی هوا بر رفتار حشرات انگل گیاهی ۳۳
۲-۹ عوامل مختلف اکولوژیکی متاثراز آلودگی هوا و تاثیرآن برانسان ۳۴
فصل سوم: آلودگی صوتی
۳-۱ آلودگی صوتی ۳۶
۳-۲ تاثیرات روانی و رفتاری آلودگی صوتی ۳۹
۳-۳ سرو صدای محیط کار ۴۱
۳-۴ تاثیر سروصدای بخش NICU بر نوزادان ۴۳
۳-۵ تاثیر صداهای زیر آب بر پستانداران دریایی ۴۵
۳-۵-۱ آلودگی صوتی آب ورفتار خودکشی دلفین ها ۴۸
فصل چهارم: آلودگی آب
۴-۱ آلودگی آب ۵۱
۴-۲ تاثیر حلال های شیمیایی در سلامت رفتار ۵۲
۴-۲-۱ اثر رفتاری استات سرب در سیاه ماهی قنات ۵۴
۴-۲-۲ تاثیر رفتاری مس بر موجودات آبزی ۵۵
فصل پنجم: آلودگی نوری
۵-۱ آلودگی نوری ۵۸
۵-۲ اثر بر انسان ۶۰
۵-۳ اثر برحیوانات ۶۰
۵-۴ اثر بر گیاهان ۶۱
نتیجه گیری ۶۲


چکیده
درفصل اول مقدمه ای جهت آشنایی با اهداف این تحقیق آورده شده، وسپس مفهوم آلودگی بیان گردیده است.
درفصل دوم، آلودگی هوا وبرخی آلاینده های موجود درهوای آلوده، ازنظرتاثیرشان برسلامت رفتارو روان مورد بررسی قرارمی گیرد.
ابتدا فلزات سنگین، که یکی ازمهم ترین آلاینده های زیست محیطی محسوب می شوند، معرفی شده و سپس به بررسی تاثیرات سرب به عنوان یکی ازفراوانترین وسمی ترین فلزات سنگین برروی رفتار کودکان وهمچنین رفتارهای ضد اجتماعی پسران جوان بررسی شده است. نتیجه این بررسی ها نشان می دهد که درکودکانی که درمعرض تماس با سرب قرارمی گیرند، کاهش ضریب هوشی، ناتوانیهای گفتاری، کاهش حافظه کوتاه مدت، کاهش سرعت عکس العمل ها، بیش فعالی، تحریک پذیری زیاد و سایررفتارهای منفی را می توان مشاهده کرد. همچنین براساس این تحقیقات، رفتارهای ضد اجتماعی در پسرانی که نسبت به پسران دیگر بیشتر درتماس با این آلاینده بودند، افزایش بیشتری را نشان می دهد.
ازآنجا که مواد موجود درسیگارمی توانند باعث آلودگی هوا شده وازاین جهت سلامت جسم و روان را تهدید می کنند، بحثی درمورداثرات سیگارکشیدن مادران دردوران بارداری برروی سلامت رفتارهای کودکان آنها بیان شده است، که نشان می دهد کودکانی که مادران آنها دردوران بارداری مصرف زیاد سیگارداشته اند،کودکانشان دچاراختلالات رفتاری بیشتروتمایلشان برای ارتکاب اعمال مجرمانه وضد اجتماعی ، بیش ازسایرکودکان می باشد. البته این نتایج را نمی توان به تمام این کودکان تعمیم داد.
پلی کلرید بی فنیل (PCB ) یکی دیگ