با سلام نگارش این فایل توسط سایت حافظان محیط زیست نیست ما فقط لینک آنرا جهت سهولت دسترسی گذاشته ایم .
و مسئولیت آن باسایت مقصد و فروشنده فایل می باشد.

حق استفاده از محیط زیست سالم،یکی از حقوق بنیادین افراد محسوب می‏شود و نگهداری از آن تکلیف عمومی استباوجوداین،حقوق مسئولیت مدنی نیز نسبت به ادای چنین تکلیفی‏ بیگانه نیستقواعد سنتی مسئولیت مدنی در پاسخگویی به خسارت‏های زیست محیطی‏ کارآمد نیستبه همین مناسبت،پارلمان و شورای اروپا در سال ۲۰۰۴ دستور العملی درباره‏ مسئولیت ناشی از تجاوز به محیط زیست،تصوی
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها ۱۱۰
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۴۵ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۵۴
بررسی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت به محیط زیست
فروشنده فایل

کد کاربری ۱۵۹
کاربر

چکیده:

 

حق استفاده از محیط زیست سالم،یکی از حقوق بنیادین افراد محسوب می‏شود و نگهداری از آن تکلیف عمومی است.باوجوداین،حقوق مسئولیت مدنی نیز نسبت به ادای چنین تکلیفی‏ بیگانه نیست.قواعد سنتی مسئولیت مدنی در پاسخگویی به خسارت‏های زیست محیطی‏ کارآمد نیست.به همین مناسبت،پارلمان و شورای اروپا در سال ۲۰۰۴ دستور العملی درباره‏ مسئولیت ناشی از تجاوز به محیط زیست،تصویب کرد که دولت‏ها ملزم هستند قواعد آمرانه‏ آن را به قانون ملی خود وارد کنند.هدف اصلی در طراحی دستور العمل،پیشگیری و جبران‏ خسارت‏های زیست محیطی با رعایت«اصل آلوده‏کننده باید بپردازد»،است.در این کار تحقیقی با موضوع مسئولیت مدنی ناشی از خسارت به محیط زیست در فصل اول به بیان کلیات می پردازیم و در فصول بهد به موضوعات مختلف از جمله موضوع مربوط به آلودگی های هسته ای اشاره ای خواهیم کرد.

 

مقدمه۱

 

بیان مسئله۳

 

اهمیت و ضرورت تحقیق۴

 

طرح سوالات۴

 

فرضیات۴

 

پیشینه تحقیق۴

 

روش جمع آوری اطلاعات۶

 

فصل اول:

 

کلیات

 

مبحث اول:تعاریف ۸

 

گفتار اول:محیط زیست و مسئولیت مدنی۸

 

بند اول:محیط زیست۸

 

بند دوم:مسئولیت مدنی۸

 

بند سوم :اهداف و مقاصد مسئولیت مدنی۹

مبحث دوم :سیر تاریخچه ای وماهیت مسؤلیت ناشی از خسارت‏های زیست محیط۱۰
 

گفتار اول :دلایل عدم موفقیت مسؤلیت مدنی ۱۳

گفتار دوم:مبنای مسؤلیت ناشی از خسارت زیست محیطی۱۶
گفتار سوم :توجیه مسؤلیت محض توسط کمیسیون اروپا۱۷
بند اول :توجیه حقوقی۱۷
بند دوم :توجیه اقتصادی۱۹
مبحث سوم :مفهوم خسارت زیست محیطی۱۹
گفتار اول :مفهوم خسارت زیست محیطی از دیدگاه حقوق دانان۱۹
گفتار دوم :مفهوم خسارت زیست محیطی از دیدگاه دستور العمل۲۱
بند اول :خسارت به گونه‏ها و زیست‏گاههای طبیعی۲۲
بند دوم :آلودگی زمین۲۳
بند سوم :ضرر به آب۲۳
بند چهارم:رابطهء سببیّت۲۴
گفتار سوم:فعالیت‏های موردنظر دستور العمل۲۶
بند اول :فعالیت‏های حرفه‏ای۲۶
گفتار چهارم :مسؤلیت ناشی از موجودات اصلاح شده ژنتیکی۲۸
گفتار پنجم :مسئول جبران و پیشگیری از خسارت زیست محیطی۲۹
بند اول :تعهد به اقدام۳۰
گفتار ششم:عوامل توجیه کنندهء مسؤلیت زیست محیطی۳۱
بند اول :عوامل توجیه کنندهء اجباری۳۱
بند دوم :رعایت دستور یا تعلیمات دولتی۳۲
بند سوم :عوامل توجیه کنندهء اختیاری۳۳
گفتار هفتم :رعایت آخرین یافته‏های علمی و فنی۳۷
 

فصل دوم :

 

مسئولیت مدنی خسارتهای ناشی از حوادث‏ هسته‏ای در معاهدات بین المللی و مقررات داخلی دولتها

 

مبحث اول:کلیات۴۱

 

گفتار اول :رژیم حقوقی مسئولیت مدنی در معاهدات بین‏المللی۴۱

گفتار دوم :محدوده سرزمینی معاهدات بین‏المللی۴۳
گفتار سوم :مسئوول پرداخت غرامت و نوع مسئولیت۴۴
گفتار چهارم :مفهوم و حدود خسارت۴۵
گفتار پنجم :دادگاههای صالح۴۷
مبحث دوم :مقررات داخلی کشورها۴۹
گفتار اول:ایالات متحده آمریکا۴۹
گفتار دوم :انگلستان۵۰
گفتار سوم :ژاپن۵۰
گفتار چهارم :روسیه۵۱
گفتار پنجم :چین۵۱
گفتار ششم :سایر کشورها۵۲

نتیجه گیری۵۳

 

منابع و مآخذ۵۴