درنای مصدوم در مرکز نگهداری پرندگان پارک پردیسان باباامان
این درنا چندی پیش توسط یک شهروند وظیفه شناس به محیط زیست فاروج تحویل داده شده بود.
 
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2018/04/%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AC.jpg