شکارچی متخلف
صدیقی-رئیس اداره حفاظت محیط زیست اسفراین از دستگیری دو شکارچی متخلف حین شکار در منطقه حفاظت شده ساریگل این شهرستان خبر داد.«روح ا… لایق» گفت: از شکارچیان متخلف یک قبضه اسلحه دو لول غیر مجاز شکاری به همراه دو قطعه کبک و سایر ادوات شکار و صید کشف و ضبط شد و پس از تشکیل پرونده متخلفان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.روزنامه خراسان