دستگیری دو نفر شکارچی غیر مجاز و کشف دو قطعه کبک، یک قبضه اسلحه  دولول و سایر ادوات شکار و صید  توسط  یگان حفاظت محیط زیست پارک ملی ساریگل
منبع :» اوریال نیوز
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2017/10/%DA%A9%D8%A8%DA%A9-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpg