رئیس اداره محیط زیست شیروان عنوان نمودند : دو نفر از شکارچیان متخلف که در حال تیراندازی به پرندگان  بودند دستگیر شدند. .
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2017/12/%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86.jpg
فخرانی گفت : این شکارچیان بوسیله یک اسلحه تک لول در یکی از زیستگاههای حساس مناطق ازاد در حال تیر اندازی و شکار پرندگان بودند که بواسطه حضوربه موقع و گشت زنی یگان حفاظت شهرستان خوشبختانه موفق به شکار پرندگان نشدند .
وی افزود : از متخلفین یک قبضه اسلحه تک لول  ، هشت عدد فشنگ چهار پاره  و ۲۳ عدد فشنگ ساچمه زنی معمولی کشف و ضبط گردید و متخلفان جهت سیر مراحل قانونی به دادگاه معرفی شدند.