دستگیری یک نفرشکارچی متخلف قبل از اقدام به شکار چهارپایان در منطقه حفاظت شده گلیل و سرانی و کشف ادوات شکار و صید

http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2017/10/%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%AF%D9%84.jpg
 
منبع :» اوریال نیوز