دلیجه نر

منطقه حفاظت شده گلیل و سرانی شیروان

عکاس: مهدی خانلقی

http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2019/11/%D8%AF%D9%84%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D9%86%D8%B1-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%82%DB%8C.jpg