رهاسازی یک بهله دلیجه در منطقه حفاظت شده گلیل و سرانی شیروان
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2017/10/%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86.jpg
 
منبع :» اوریال نیوز