رهاسازی یک بهله عقاب پس از مراقبت و بهبودی کامل در ارتفاعات کوه اوزوم توسط کارکنان اداره حفاظت محیط زیست جاجرم
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2018/04/%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%85.jpg
 
منبع : اوریال نیوز