نویسنده : زهره اسدی z.asadi@khorasannews.com
هوا آلوده است، همه نیز می دانند که دیگر داشتن هوای پاک به رویا تبدیل شده است. بسیاری معتقدند که گسترش فضای سبز کمک موثری به کاهش میزان آلودگی هوا و بیماری های ناشی از آن می کند اما این افراد فراموش کرده اند که پیشگیری بهتر از درمان است، ریشه درد جای دیگری است و باید این ریشه را خشکاند. واقعیت این است که بستر آلودگی هوا در شهرمان فراهم است، خودروهای مان غیراستاندارد و دودزا هستند، پیری ناوگان حمل و نقل مان که دیگر جایی برای سخن نگذاشته است، اطراف مان را زمین های بایر و اراضی کشاورزی رها شده گرفته است و ما نه تنها به فکر چاره نیستیم بلکه فقط با استناد به بندهای قانونی از ناتوانی در سامان دهی آن ها سخن می گوییم. البته گفته می شود رمز و کلید اصلی موفقیت در تثبیت اقلیم، کاهش مصرف سوخت های فسیلی است. اما برای شهری مانند بجنورد به روز رسانی ناوگان حمل و نقل و رفع مشکلاتی که در حاشیه شهرها وجود دارد می تواند به تثبیت اقلیم و بهتر شدن هوای شهر کمک کند و آلودگی را کاهش دهد.
روش های موثری برای کاهش آلودگی شهرها وجود دارد؛ راه هایی همچون کاهش آلودگی از مبدأ با ساخت و طراحی وسایل نقلیه موتوری دارای حداقل مصرف سوخت، ارائه برنامه های آموزشی درباره کاهش مصرف سوخت، خارج کردن صنایع آلاینده از محدوده شهری و از رده خارج کردن خودروهای قدیمی و فرسوده و راهکارهای دیگری که در واقع نسخه ای برای درمان دردهای هوا هستند، با این حال حداقل در شهر بجنورد از این راه ها استفاده نشده است و گویا وضعیت آلودگی هوا جدی گرفته نمی شود، در حالی که باید به جای راه حل های مقطعی، ریشه مشکل را اساسی خشکاند.