سازمان ها و مجامع و مراکز منطقه ای و بین المللی

عناوین کنوانسیون های بین المللی

۱

کنوانسیون‌ مربوط‌ به‌ تالابهای‌ مهم‌ بین‌المللی‌ به‌ ویژه‌ تالابهای‌ زیستگاه‌ پرندگان‌ آبزی‌ (کنوانسیون‌ تالابها) رامسر

۲

گونه‌های‌ جانوران‌ و گیاهان‌ وحشی‌ در معرض‌ خطر انقراض‌ و نابودی (CITES)

۳

کنوانسیون‌ منطقه‌ای‌ کویت‌ برای‌ همکاری‌ درباره‌ حمایت‌ و توسعه‌ محیط‌ زیست‌ دریایی‌ و نواحی‌ ساحلی‌ در برابر آلودگی‌ کویت‌

۴

کنوانسیون‌ حفاظت‌ از گونه‌های‌ مهاجر وحشی (CMS)

۵

کنوانسیون‌ وین‌ برای‌ حفاظت‌ از لایه‌ ازن‌ – وین‌

۶

کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برون مرزی مواد زاید زیان بخش و دفع آنها

۷

کنوانسیون‌ سازمان‌ ملل‌ متحد در مورد تغییرات‌ آب‌ و هوا (تغییرات‌ اقلیمی‌)

۸

کنوانسیون‌ تنوع‌ زیستی (CBD)

۹

کنوانسیون‌ آیین‌ اعلام‌ رضایت‌ قبلی‌ برای‌ مواد شیمیایی‌ و آفت کش‌های‌ خطرناک خاص‌ در تجارت‌ بین‌المللی‌ PIC  (روتردام‌)

۱۰

کنوانسیون‌ مدیریت‌ زیست ‌محیطی آلاینده‌های‌ آلی‌ پایدارPOPs (استکهلم‌)

۱۱

کنوانسیون‌ چارچوب‌ حفاظت‌ از محیط‌ زیست‌ دریایی‌ دریای‌ خزر – تهران‌

۱۲

کنوانسیون میناماتا – جیوه (در مرحله تصویب در مجلس)

 

عناوین پروتکل الحاقی کنوانسیون های بین المللی

۱

پروتکل‌ مونترآل‌ در مورد مواد کاهنده‌ لایه‌ ازن‌ ـ الحاقی به کنوانسیون وین

۲

پروتکل کیوتو – الحاقی به کنوانسیون تغییرات آب و هوا

۳

پروتکل‌ ایمنی‌ زیستی‌ (کارتاهنا) – الحاقی به کنوانسیون تنوع زیستی

۴

پروتکل همکاری منطقه ای برای مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضر در موارد اضطراری – الحاقی به کنوانسیون کویت

۵

پروتکل راجع به آلودگی دریایی ناشی از اکتشاف و استخراج از فلات قاره – الحاقی به کنوانسیون کویت

۶

پروتکل راجع به حمایت محیط زیست دریایی در برابر منابع آلودگی مستقر در خشکی ، مواد زیاد بخش و دفع آنها – الحاقی به کنوانسیون کویت

۷

پروتکل‌ کنترل‌ انتقالات‌ برون‌ مرزی‌ مواد زائد خطرناک‌ و دیگر ضایعات‌ در دریا – الحاقی به کنوانسیون کویت

۸

پروتکل حفاظت از تنوع زیستی و ایجاد مناطق حفاظت شده ساحلی – الحاقی به کنوانسیون کویت

۹

پروتکل آمادگی واکنش و همکاری منطقه ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی – الحاقی به کنوانسیون تهران

۱۰

پروتکل حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی ناشی از منابع و فعالیت های مستقر در خشکی – الحاقی به کنوانسیون تهران

 

عناوین

سازمانهای
منطقه ای

۱

سازمان منطقه ای حفاظت از محیط زیست دریایی (راپمی) (ROPME)

۲

سازمان اسلامی آموزشی، علمی و فرهنگی آیسسکو (ISESCO)

۳

سازمان همکاریهای اقتصادی اکو (ECO)

۴

“بیانیه ماله ” در خصوص کنترل و جلوگیری از آلودگی هوا و اثرات احتمالی فرامرزی آن در کشورهای جنوب آسیا

 

عناوین

کمیسیون ها و
برنامه های
بین المللی

۱

کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد در آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ)  (ESCAP)

۲

برنامه عمران ملل متحد (UNDP)

۳

برنامه‌ محیط‌ زیست‌ ملل‌ متحد (یونپ)‌ (UNEP)

۴

برنامه‌ همکاریهای‌ زیست‌ محیطی‌ کشورهای‌ جنوب‌ آسیا (SACEP)

۵

تسهیلات جهانی محیط زیست جف (GEF)

۶

اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی (IUCN)

۷

سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (کمیسیون ملی یونسکو) (UNESCO)

 

مراکز منطقه ای

۱

مرکز منطقه ای بازل، استکهلم و روتردام

۲

مرکز منطقه ای رامسر