طی هفته گذشته سه نفر متخلف شکار وصید غیر مجاز در شیروان دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند. این متخلفین در دو مرحله دستگیر شده اند و از آنان یک بهله دلیجه  و پنج قطعه کبک کشف گردید.
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2017/10/%D8%B3%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF.jpg
 
 
 
منبع :» اوریال نیوز