شروع سرشماری پاییزه حیات وحش منطقه حفاظت شده قرخود


http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2017/10/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%AF.jpg