طبیعت خراسان شمالی
منطقه حفاظت شده سالوک در شهرستان اسفراین استان خراسان شمالی
عکاس :» ناشناس
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2018/04/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpg