عملیاتی نمودن تفاهم نامه سازمان جنگلها با سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی در استان

عملیاتی نمودن تفاهم نامه سازمان جنگلها با سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی در استان

دیدار مدیران کل منابع طبیعی و سازمان زندانها  استان خراسان شمالی به منظور عملیاتی  نمودن  تفاهم نامه فی مابین دو سازمان درمحل  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان صورت گرفت .

اهم مصوبات این جلسه  عبارت بود از:

–          برگزاری دوره های آموزشی  توسط مدرسان منابع طبیعی برای  مدد جویان  زندان ها

–          همکاری مدد جویان به همراه تسهیلگران در آموزش پروژه های طرحهای ترسیب و منارید

–          کمک و تامین نهاده برای عملیات احیایی و اصلاحی