☘عکس های منطقه زیبای چهار بید خراسان شمالی
? عکاس: خانم صدیقه سادات حسین نژاد
حافظان محیط زیست خراسان شمالی
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2018/03/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B0%DB%B5-%DB%B0%DB%B1_%DB%B0%DB%B2-%DB%B1%DB%B2-%DB%B5%DB%B0.jpg