عیادت رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بجنورد از مامور حفاظتی منطقه شرق بجنورد اقای حسین بهادری که چند روز پیش در منطقه چهاربرج از ناحیه پا صدمه دیده بود. مورخ ۹۸/۶/۲

http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2019/08/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF.jpg