بدالله یوسفی رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی نیز در ادامه در گفت و گو با ایسنا گفت: قطع درختان مثمر ممنوع است و اگر در جایی اتفاق می افتد خارج از ضوابط قانونی است.

وی افزود: اما گاهی اوقات درختان مثمر خشک شده و دیگر باردهی لازم را ندارد در این صورت با تقاضای متقاضی و با تشخیص و موافقت سازمان جهاد کشاورزی، اجازه قطع درخت داده می شود.

یوسفی تاکید کرد: در صورت مشاهده قطع درختان مثمر بدون تایید این سازمان، برخورد قانونی با مشخص متخلف انجام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر باغبانی یکی از مزیت های مهم اقتصادی این استان است و در سال های اخیر باغداران زیادی به سوی توسعه باغات پیش رفته اند درنتیجه این موضوع قابل قبول نیست که کشاورزان درختان بارور و مثمر خود را قطع کرده اند و این مسئله ای مردود است.

وی تصریح کرد: اگر درختی نیز قطع شده به طور حتم درخت خشک شده بوده و یا اینکه باردهی لازم را نداشته است.

ایسنا